• Zapytanie ofertowe

    •   

      

                                                                                                                            Jazgarka, 18.09.2014r.

      

     ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów

     Publicznego Gimnazjum w Jazgarce i Szkoły Podstawowej

     im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce w roku szkolnym 2014/2015

      

     Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 w ramach Projektu Województwa Mazowieckiego pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

     I. ZAMAWIAJĄCY

     Zamawiającym jest Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna”

     Jazgarka 54, 07 – 420 Kadzidło

     tel/fax: 29 761 – 81 – 57.

     E-mail: sio_jazgarka@wp.pl

     www.spjazgarka.edupage.org

     Osoba upoważniona do kontaktów: Marzena Pokora, tel. 29 761 – 81 – 57.

     Ewa Abramczyk, tel. 29 761 – 81 – 57.

     II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

     Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

      

     III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

     1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w roku szkolnym 2014/2015 zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce i I – III Publicznego Gimnazjum w Jazgarce.

     2. Usługa objęta zapytaniem ofertowym obejmuje przeprowadzenie 400 godzin (1 godz. = 45 min) zajęć dodatkowych wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

     3. Szczegółowy opis części zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

     4. Wymienione w zamówieniu zajęcia dodatkowe będą realizowane od poniedziałku do soboty bezpośrednio przed lub bezpośrednio po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

     5. Plan zajęć dodatkowych musi być zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

     6. Udział uczniów/uczennic w zajęciach dodatkowych jest bezpłatny.

      

     IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

     1. Miejscem prowadzenia zajęć dodatkowych będzie Szkoła Podstawowa  im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce i Publiczne Gimnazjum w Jazgarce, Jazgarka 54, 07 – 420 Kadzidło.

     2. Zajęcia będą prowadzone w okresie od września do grudnia 2014r. (160 godzin)  oraz  od stycznia do czerwca 2015 r. (240 godzin).

      

     V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

            1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

     1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
     2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz/lub na moment realizacji  zamówienia dysponują osobą/ami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności dysponują osobą/ami, które posiadają:
     • wykształcenie wyższe, obowiązkowo wykształcenie kierunkowe w kontekście planowanych zajęć (podyplomowe, licencjat lub magisterskie),
     • doświadczenie w pracy zawodowej – minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkole (w tym także staż w szkole),
     1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
     2. nie zalegają z podatkami we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz nie zalegają ze składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

     2. Mogą prowadzić zajęcia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt. III  oraz zgodnie z terminami określonymi w punkcie IV.

     3. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

     • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
     • posiadaniu przynajmniej 10 % udziałów lub akcji;
     • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
     • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

     4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki podmiotowe Wykonawca spełnił.

     VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU ORAZ SPOSÓB ICH OCENY:

              1. Wnioskodawca powinien przedstawić następujące dokumenty:

     1. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
     2. odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – dotyczy ofert składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
     3. informacja o kadrze dydaktycznej załącznik nr 3,
     4. oświadczenie osoby wskazanej jako kadra dydaktyczna o prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych – dotyczy ofert składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą – załącznik nr 4.

     2. W celu potwierdzenia posiadania powyższych wymagań, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić informacje wymagane w formularzu ofertowym oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań. Złożenie niekompletnych dokumentów (brak wymaganych załączników lub części załączników) będzie podstawą do odrzucenia wniosków z przyczyn formalnych.

     3. Z Wykonawcą, który zostanie wybrany przez Zamawiającego zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt. VIII zostanie podpisana umowa na przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce i I – III Publicznego Gimnazjum w Jazgarce z zachowaniem terminów określonych w punkcie IV.

     VII. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

     Zadaniem Wykonawcy będzie:

     1. Przygotowanie i dostarczenie w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy do Zamawiającego Harmonogramu i Program zajęć według wzoru opublikowanego na stronie Projektu – www.mp.mazovia.pl oraz jego stała aktualizacja (w ciągu 5 dni roboczych od dnia wystąpienia zmiany).
     2. Harmonogram i Program zajęć musi być przedstawiony do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły, a następnie dostarczony do Zamawiającego.
     3. Prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w porozumieniu ze Szkołą Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce i Publicznym Gimnazjum w Jazgarce.
     4. Prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w wersji papierowej (listy obecności, dzienniki zajęć, listy odebranych materiałów dydaktycznych, miesięczne karty czasu pracy, indywidualne karty ucznia) oraz terminowe przekazywanie jej Asystentowi Koordynatora Projektu, dyrektorowi oraz organowi kontrolującemu.
     5. Regularne sprawdzanie postępów w nauce uczestników zajęć dodatkowych.
     6. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej.
     7. Współdziałanie z Zamawiającym przy dokonywaniu zakupu materiałów edukacyjnych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć dodatkowych.
     8. Współpraca i współdziałanie z innymi Wykonawcami zamówienia w danej szkole przy organizacji całodziennych zajęć otwartych dla uczniów w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (centra nauki, muzea, wystawy, instytucje kultury itp.).
     9. Uczestniczenie w akcji promocyjnej Projektu poprzez spotkania informacyjne z uczniami, rodzicami, stosowanie logotypów w dokumentach wytwarzanych podczas realizacji projektu.
     10. Przygotowanie kart ewaluacyjnych dla uczestników zajęć na zakończenie Projektu.
     11. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu sprawozdania rocznego z realizacji zajęć dodatkowych, uwzględniającego m.in.: liczbę przepracowanych godzin wraz z opisem wykonanych czynności, ewentualne problemy związane z wykonywanymi czynnościami, osiągnięcia uczniów oraz uwagi i sugestie do osób obsługujących realizację Projektu.

      

     VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

     Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację poszczególnych części zamówienia podana w formularzu ofertowym. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.

      

     IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

     1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 1, w języku polskim, w formie pisemnej.

     2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

     3. Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Termin ważności oferty wynosi 7 dni roboczych.

     5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wystawcę (osobę/osoby upoważnione).

     6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

         Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłożył więcej niż jedna ofertę, zostanie odrzucona.

     7. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do dyspozycyjności  w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach Zamówienia.

     8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: nazwę, adres, telefon Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego:

     Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna”

     Jazgarka 54, 07 – 420 Kadzidło

      z dopiskiem: Konkurs: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"

      

     X. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

      

     Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 września 2014 r. do godz. 1200 (decyduje data i godzina wpływu).

     1. osobiście - w sekretariacie Zespołu Szkół w Jazgarce, Jazgarka 54, 07 – 420 Kadzidło w terminie w godzinach od 8.00 do 15.30 od poniedziałku  do piątku,
     2. za pośrednictwem poczty – na adres:

     Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” 

     Jazgarka 54 , 07-420 Kadzidło

     z dopiskiem: Konkurs: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez

     dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"

     (decyduje data i godzina wpływu)

      

     Oferty, które wpłyną do siedziby Stowarzyszenia po terminie nie będą rozpatrywane.

     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2014 r. o godz. 1215.

      

     XI. UZUPEŁNIENIE I NEGOCJACJE

     1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

     2. W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

      

     XII. ODRZUCENIE OFERTY. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

             1. Oferta Wykonawcy niezgodna z Zapytaniem zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

     2. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje każdego Wykonawcę, który złożył ofertę oraz przez umieszczenie informacji na własnej stronie internetowej.

     XIV. INFORMACJA O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. SPOSÓB PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

     Informacja o postępowaniu o udzielenie Zamówienia oraz publikacja Zapytania ofertowego zostały ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.spjazgarka.edupage.org,

     XV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE

              1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

     2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

     3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

     4. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie dotyczące niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

     5. Wszystkie załączniki w wersji elektronicznej dostępne są na stronie www.spjazgarka.edupage.org  w zakładce Zamówienia.

      

     XVI. ZAŁĄCZNIKI

     1.zalacznik_nr_1_do_Zapytania_ofertowego.doc

     2.zalacznik_nr_2_do_Zapytania_ofertowego.doc

     3.zalacznik_nr_3_do_Zapytania_ofertowego.doc

     4.zalacznik_nr_4__do_Zapytania_ofertowego.doc

                                                                                         Z poważaniem

     Marzena Pokora – Prezes Stowarzyszenia

      Ewa Abramczyk – Wiceprezes Stowarzyszenia