• Deklaracja dostępności

    • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

      

     WSTĘP

     Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spjazgarka.edupage.org/

     Data publikacji strony internetowej: 08.05.2012r.

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.05.2012r.

     STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     1. Dwa zdjęcia nie mają tekstu alternatywnego.
     2. Linki nie posiadają tekstów alternatywnych.

     DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

     Deklarację sporządzono dnia 10.03.2021r.

     Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika  Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce.

     KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

     Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Kowalczyk

     e-mail: sp_jazgarka@wp.pl

     telefon: 29 7618157

     Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

     DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

     W budynku znajduje się 1 wejście główne oraz 3 wyjścia ewakuacyjne.

     Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

     Drzwi otwierają się manualnie.

     Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

     Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

     W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz.

     W budynku nie ma windy.

     Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

     Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

     W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

     Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

     Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

     Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

      

     Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci_podmiotu_publicznego.pdf