• Historia szkoły

    •          

          Pierwsze nauczanie w miejscowości Jazgarka rozpoczęło się w roku szkolnym 1925/1926. Wówczas Jazgarka należała do Gminy Nasiadki. Szkoła była jedno-klasowa. Nauczał jeden nauczyciel i uczęszczało do niej około 90 uczniów. Zajęcia odbywały się w wynajętych pomieszczeniach o powierzchni 30m2.

     W roku szkolnym 1938/1939 Jazgarka należała już do Gminy Kadzidło. Szkoła nadal była szkołą jedno-klasową, ale nauczało w niej już dwóch nauczycieli.

     Druga wojna światowa przerwała działalność szkoły. Naukę wznowiono w 1945 roku. Była to początkowa nauka pisania i czytania.  Warunki pracy w tym okresie były bardzo trudne, brakowało ławek i tablic, książek oraz zeszytów.

           W roku szkolnym 1945/1946 nauczanie odbywało się w wyremontowanych przez mieszkańców pomieszczeniach w budynku prywatnym, który spłonął od uderzenia pioruna. Po tym zdarzeniu ponownie wynajęto  i  zagospodarowano  sale  lekcyjne w prywatnych domach,  często  nawet  oddalonych  od  siebie. W jednoklasowej szkole nauczał jeden nauczyciel.

           Od 1949 roku liczyła już sześć oddziałów, a od 1951r. stała się siedmioklasową szkołą zbiorczą, do której uczęszczali uczniowie z czterech pobliskich miejscowości: Jazgarka, Klimki, Rososz i Krobia. Warunki pracy i nauki nadal były bardzo trudne. Zaczęto więc czynić starania o budowę szkoły. W 1960 roku powołano Obywatelski Komitet Budowy Szkoły, zbierano środki finansowe i  rozpoczęto  budowę  z udziałem tutejszej ludności, a  już 1 września 1963 roku ponad 130 uczniów wraz z rodzicami i przedstawicielami władz oświatowych wzięło udział w uroczystym otwarciu szkoły. W nowo wybudowanym budynku mieściło się  pięć sal lekcyjnych oraz świetlica. Szkoła otrzymała bardzo dużo pomocy naukowych oraz nowy sprzęt szkolny. Pracowało w niej wtedy czterech nauczycieli.

           W roku szkolnym 1996/1997 rozpoczęła się rozbudowa szkoły wraz z modernizacją istniejącego już budynku w celu poprawy bazy lokalowej i technicznej. Było to marzenie nie tylko nauczycieli, ale również rodziców.

     Zawiązano Czynowy Komitet Rozbudowy Szkoły. W czynie  społecznym  wylano  fundamenty.  Od  tego czasu ze względu  na  małe  fundusze, budowa  nowego budynku  postępowała  powoli.  Wybudowano  ściany na pierwszej i  drugiej kondygnacji, założono płyty stropowe. Następnie wykonano więźbę dachową i okryto papą, a potem blachą trapezową. Częściowo została wykonana instalacja elektryczna oraz tynki.

         W 2002r. prace zaczęły postępować w szybkim tempie. Dokończono tynki, instalację elektryczną, zamontowano stolarkę okienną. Fundusze przeznaczone na ten rok pozwoliły na częściowe połączenie wybudowanego  budynku  z już istniejącym, niecałkowite wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i  instalacji  wodno – kanalizacyjnej,  a w efekcie oddanie do użytku łazienek. Miało to dla nas społeczności szkolnej ogromne znaczenie, gdyż do tej pory korzystaliśmy z sanitariatów znajdujących się na zewnątrz.

         W 2003 roku dokończono montaż instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodnokanalizacyjnej w nowym i już istniejącym budynku oraz wykończono sale lekcyjne znajdujące się na piętrze.

         1 września 2004r. po długich latach oczekiwań spełniły się marzenia nauczycieli, uczniów i rodziców. Dobudowana nowa część szkoły została oddana do użytku.

         2006  roku  na  istniejącej  części  budynku szkoły został wykonany  dach  dwuspadowy oraz  ocieplenie  wraz z elewacją budynku. Ta  inwestycja  dofinansowana  została  dotacją celową  z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza oraz budżetu Gminy.

        


     Kolejni Kierownicy i Dyrektorzy Szkoły:
     1. 1945 – 1947r. – Wojnicka Maria
     2. 1947 – 1948r. – Moszczyńska Zofia
     3. 1948 – 1951r. – Kiwak Jadwiga
     4. 1951 – 1956r. – Potaś Stanisław
     5. 1956 – 1963r. – Potaś Maria
     6. 1963 – 1967r. – Potaś Stanisław
     7. 1967 – 1987r. – Kulas Krystyna
     8. 1987 – 1988r. – Lewandowska Maria
     9. 1988 – 1999r. – Lesińska Halina
     10. od 1 września 1999r. – Marzena Pokora

     Roku szkolny 2009/2010

         Naszą placówkę czeka kolejne wyzwanie, a mianowicie nadanie imienia szkole. Na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2009 rok  po uwzględnieniu opinii rodziców i uczniów Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o wyborze św. Stanisława Kostki na patrona szkoły.

      

            Dnia 27 maja 2010 roku odbyła się największej rangi uroczystość  w historii naszej szkoły z okazji nadania imienia. Od tego dnia będzie obowiązuje następująca nazwa: Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce.

           31 sierpnia 2013 rok Likwidacja Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce.

         Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” zakłada z dniem 1 września 2013 roku publiczną szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym o nazwie: Szkoła Podstawowa w Jazgarce  z siedzibą: Jazgarka 54, 07-420 Kadzidło oraz trzyletnie gimnazjum o nazwie: Publiczne Gimnazjum w Jazgarce z siedzibą: Jazgarka 54, 07-420 Kadzidło. Dyrektorem szkół zostaje mgr Marzena Pokora.

     27 września 2013 rok

           Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” podejmuje Uchwałę Nr 22/2013 z dnia 27 września 2013 roku w sprawie nadania imienia św. Stanisława Kostki Szkole Podstawowej w Jazgarce. Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego nadano imię św. Stanisława Kostki Szkole Podstawowej w Jazgarce. Nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce.  

     1 września 2014 rok  

        Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Uchwałą Nr 4/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie połączenia Publicznego Gimnazjum w Jazgarce   i Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce, i utworzenia Zespołu Szkół w Jazgarce połączyło z dniem 1 września 2014 roku Publiczne Gimnazjum w Jazgarce ze Szkołą Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce w Zespół Szkół w Jazgarce, z siedzibą: Jazgarka 54, 07 – 420 Kadzidło.

     Akt_zalozycielski_ZS.pdf  

     1 września 2017 rok

             Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 69) oraz art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60) w powiązaniu z Uchwałą Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017r. Zespół Szkół w Jazgarce z siedzibą w Jazgarka 54, w skład którego wchodzi:

     1. oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce z siedzibą: Jazgarka 54, 07 - 420 Kadzidło;
     2. oddziały sześcioletniej szkoły podstawowej o nazwie: Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce z siedzibą: Jazgarka 54, 07 - 420 Kadzidło;
     3. oddziały trzyletniego gimnazjum o nazwie: Publiczne Gimnazjum w Jazgarce z siedzibą: Jazgarka 54, 07 - 420 Kadzidło.

     stał się publiczną ośmioletnią Szkołą Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce z siedzibą: Jazgarka 54, 07 - 420 Kadzidło.

        Z dniem 1 września 2017r. Publiczne Gimnazjum w Jazgarce zostało włączone do Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce z siedzibą: Jazgarka 54, 07 - 420 Kadzidło. Zakończy ono swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017r.